Провери колку ќе ти трае бракотИако математиката е некомпатибилна со љубовта, студија за трајноста на врските со учество на 2.000 луѓе ни ја даде формулата за успешна врска.


Ако сакате да дознаете колку ќе трае љубовта, треба само да ја направите следнава пресметка:

L = 8 + .5 Ву – .2P + .9 Hm + .3 Mf + G – .3G – .5 ( Sm – Sf ) 2 + I +1.5 C.


L е предвидената должина на врската во години.
Y е бројот години во кои се познавате пред да ја започне вашата врска.
P е вкупниот број на партнерите кои сте ги имале.
Hm – важноста која мажот ја придава на врската.
Mf – важноста која жената ја придава на врската.
G – важноста која двајцата партнери оддаваат Хумор собрани заедно.
G – важноста која двајцата партнери оддаваат на изгледот.
Sm и Sf – важноста која мажот и жената ја оддаваат на сексот.
I – проценката на партнерите за нивните родители.
C – важноста на децата за двајцата партнери.

Секоја од гореспоменатите променливи е оценета на скалата од еден до пет, како еден е безначен, а пет е најважен. Ако сте умерени во своите одговори и давате просечна оценка три на останатите променливи, вашата врска ќе трае 22,1 години.