Напишете го овој код на Фејсбук Месинџер и погледнете што ќе се случи!Напишете во четот “@fbchess play”


Ви се појави шаховска табла?

Фигурите се поместуваат ако напишете “@fbchess” и потоа знаците на полето со фигурата која сакате да ја поместите.


На пример, доколку сакате да го поместите пешакот на полето b3 ќе го изведете впишувајќи “@fbchess Pb3”. Буквите за другите фигури се: P (пешак), К (крал), Q (кралица), R (топ), В (ловец) и N (коњ).

sah